Jdi na obsah Jdi na menu
 

Přihláška ke členství

Přihláška.docx

 

 

Přihláška

Já ………………………………………………………………………………………………., nar………………………………………………,

bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

tel. ……………………………………………….., email ……………………………………………………………………………………….,

žádám o přijetí za člena Spolku občanů Hájku, IČO: 03710947, se sídlem v Praze, v Hájku u Uhříněvsi. 
Prohlašuji na svou čest, že jsem plně způsobilá/ý k právním úkonům a bezúhonná/ý, souhlasím s účelem, pro který byl spolek založen a mám zájem se podílet na jeho naplňování.
 Současně se zavazuji: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů, b) včas a řádně platit členské příspěvky, c) chránit majetek spolku, d) oznamovat spolku včas změny svého statutu, které se vztahují k vedení členské evidence.
Beru na vědomí, že členský příspěvek je splatný nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí o přijetí za člena. Zaplacení členského příspěvku je odkládací podmínkou vzniku členství.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů z této přihlášky, které spolek použije jen pro svoji vnitřní potřebu a při komunikaci se mnou. Evidenci členů vede představenstvo.

 


V Praze…………………………………………….                                         ………………………………………………………….
                                                                                                                                       podpis

 

 

Představenstvo rozhodlo o přijetí za člena na svém zasedání dne:  
   
Kontakt pro odevzdání přihlášky: tel. 604 620 700 – J. Vávrová