Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1. Spolek je: 

   a/ spolkem podle § 214 a násled. občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.)

   b/ samosprávný a dobrovolný svazek členů k naplňování jejich společných zájmů

   c/ právnickou osobou zapsanou  v rejstříku spolků vedeným Městským soudem v Praze.

 

2. Spolek v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky spolku. 

 

3. Spolek je založen konáním ustavující valné hromady svolané přípravným výborem a vzniká dnem zápisu do rejstříku spolků.

II.

Název spolku, jeho sídlo  a doba jeho trvání 

 

1. Název spolku zní "SPOLEK OBČANŮ HÁJKU"

 

2. Spolek má sídlo v Praze 10, Hájku.

 

3. Spolek je založen na dobu neurčitou.

 

III.

Hlavní činnost spolku

 

Účel, k němuž je spolek zakládán a  jeho hlavní činností je péče o rozvoj společenského, kulturního a sportovního života v Praze 10 -  Hájku a podílení se jeho občanů  na samosprávě Prahy 22, jakož i  zastupování  a obhajoba společných  zájmů členů vůči  třetím osobám  a to  jak veřejnoprávním  institucím, tak  soukromoprávním subjektům.

 

IV.

Vedlejší hospodářská činnost

 

1. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je li její účel v podpoře hlavní činnosti či v hospodárném využití spolkového majetku. 

 

2. V rámci této vedlejší hospodářské činnosti se jedná zejména o 

· volnou živnost – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

· řemeslnou živnost - hostinskou činnost

 

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

 

V.

Členství

 

1. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby, pokud souhlasí s účelem, pro který byl spolek založen a mají zájem se podílet na jeho naplňování, jsou plně způsobilé k právním úkonům a bezúhonné. 

 

2. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl v minulosti pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje čestným prohlášením zájemce o členství nebo výpisem z trestního rejstříku.

 

3. Členství ve spolku se váže na osobu a nepřechází na právního nástupce s výjimkou právnických osob při jejich přeměně.

 

4. Spolek vede seznam členů, zápisy a výmazy v tomto seznamu týkající se členství ve spolku provádí představenstvo. Do seznamu se zapisují identifikační údaje člena (tj. jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození), jakož i údaje o   počátku a konci členství a další údaje podle těchto stanov. Kromě představenstva spolku je seznam přístupný členům kontrolní a revizní komisi, státním orgánům k tomu zákonem oprávněným. Všem členům spolku je přístupný pouze jmenný seznam. Obsah seznamu je jinak důvěrný a může být uveřejněn jen se souhlasem všech v něm zapsaných.   

 

5. Každý, i bývalý člen, obdrží na svou žádost od spolku potvrzení s výpisem ze seznamu členů s údaji o své osobě, popřípadě potvrzení, že údaje jsou vymazány. Za zemřelé mohou žádat i manžel, děti a rodiče, pokud prokáží zájem hodný právní ochrany.   

 

VI.

Vznik členství

 

1. Prvními členy spolku jsou účastníci ustavující schůze splňující podmínky členství zapsaní do listiny přítomných, kteří se podepsali k údajům o svém jménu a bydlišti nebo sídlu, a neodstoupili od členství v souvislosti s hlasováním proti návrhu těchto stanov.  

 

2. Po vzniku spolku vzniká členství přijetím za člena na základě jeho písemné přihlášky.  O přijetí člena rozhoduje představenstvo  spolku prostou většinou. Představenstvo může odmítnout přijetí, pokud dojde k názoru, že žadatel nesplňuje podmínky členství.

 

3. Proti rozhodnutí představenstva  o nepřijetí za člena se může žadatel dovolat k valné hromadě spolku.  Rozhodnutí valné hromady je konečné.  Valná hromada rozhodne nadpoloviční většinou přítomných. 

 

4. Na přijetí není právní nárok a přijatý člen je vázán stanovami okamžikem, kdy se stane členem spolku 

 

5. Při vzniku členství při založení spolku podle odst. 1. nebo vzniku členství podle odstavce 2. tohoto článku se člen zavazuje k placení ročního členského příspěvku podle čl. VIII.  Příspěvky jsou splatné do měsíce od konání ustavující schůze spolku nebo do měsíce od rozhodnutí představenstva, resp. členské schůze, o přijetí za člena. Zaplacení členského příspěvku je odkládací podmínkou vzniku členství.

 

VII.

Členská práva a povinnosti

 

1. Člen spolku má právo zejména:

a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci na jednání a rozhodování valné hromady. Přitom má právo na udělení slova kdykoli v rámci diskuse, která je vždy součástí pořadu jednání.

b) volit a být volen do orgánů spolku

c) účastnit se veškeré spolkové činnosti a požívat výhod, které spolek případně svým členům poskytuje

d) po předchozím požádání představenstva na místě představenstvem stanoveném nahlížet do zápisů o zasedání valné hromady spolku a také si na svůj náklad a nebezpečí vyžádat kopii zápisu valné hromady. Bližší podrobnosti stanoví představenstvo. 

 

2. Člen spolku je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku 

b) včas a řádně platit členské příspěvky ve výši určené stanovami nebo valnou hromadou

c) chránit majetek spolku, oznamovat spolku včas změny týkající se člena, které se vztahují k vedení členské evidence

 

3. Členu  spolku se doručuje vždy na adresu uvedenou v seznamu členů. Člen může požádat, aby mu bylo doručováno na e-mailovou adresu. 

 

VIII.

Členské příspěvky.

 

1. Členské příspěvky jsou vždy roční paušální částkou.  Po vzniku spolku je stanoven roční členský příspěvek ve výši 200,- Kč (slovy: dvěstěkorun českých). 

 

2. Představenstvo může rozhodnout na požádání člena o placení příspěvků ve splátkách nebo o posečkání s úhradou příspěvku nebo i jen splátky.

 

3. Rozhodnutí o výši členských příspěvků náleží valné hromadě spolku.  

 

4. Valná hromada může v případě odůvodněné sociální situace člena i prominout placení příspěvků na příslušný rok nebo po dobu trvání sociální situace člena.

 

 

IX.

Zánik členství

 

1. Členství ve spolku zaniká 

 - vystoupením 

 - vyloučením 

 - nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve       

               výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn 

 - zánikem spolku

 - smrtí

 

2. Člen může ze spolku vystoupit. Členství zaniká doručením oznámení o vystoupení představenstvu spolku. Oznámení o vystoupení může člen vzít zpět jen se souhlasem představenstva spolku písemným prohlášením. 

 

3. Člen může být ze spolku vyloučen, jestliže:

a) závažným způsobem nebo opětovně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal ani po výzvě spolku nápravu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu

b) ztratí způsobilost být členem spolku podle čl. V.

 

4. O vyloučení rozhoduje představenstvo spolku. Rozhodnutí se skutkově vymezeným důvodem se doručí vyloučenému členu. Návrh na vyloučení může podat v písemné podobě kterýkoli člen spolku. V návrhu uvede okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.  Člen, proti němuž návrh směřuje, musí mít příležitost se s uvedenými důvody  seznámit, požadovat jejich vysvětlení a uvést a doložit vše, co je v jeho prospěch.  

 

5. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, má právo do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání ke kontrolní a revizní komisi. 

 

6. Soud může na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, podaného do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí, rozhodnout o neplatnosti vyloučení. 

 

 

X.

Orgány spolku a jejich působnost.

 

1. Orgány spolku jsou:

   a/ valná hromada spolku (VH)

   b/ představenstvo spolku (PS)

   c/ kontrolní a revizní komise spolku (KRK)

 

2. Dle potřeby si mohou tyto orgány  vytvářet své pomocné  a poradní  orgány a to jak ad hoc tak     

trvalé.

 

3. Všeobecné zásady pro činnost orgánů

a)  Rozhodují  kolektivně na schůzích, na  něž musí zvát všechny   své  členy. Pozvánka  na  schůzi  se  odesílá zpravidla  5 dní před   zasedáním orgánu, pokud se  všichni členové orgánu nedohodnou jinak. To neplatí pro schůze valné hromady,  na něž musí být pozvánka zaslána vždy s předstihem 20 dní. Pozvánky se zasílají na e-mailové adresy  nebo jiným vhodným způsobem podle rozhodnutí svolavatele, nestanoví li tyto stanovy nebo zákon jinak.  

b)  Jsou usnášení  schopné je-li  přítomna nebo jinak účastna nadpoloviční většina jejich  členů  není-li  v těchto  Stanovách upraveno jinak.

c)  Není-li v  těchto  Stanovách  upraveno jinak  jsou  usnesení přijímána    zásadně   na    základě   veřejného   hlasování a  k  platnosti  usnesení  je  třeba  souhlasu  nadpoloviční  většiny přítomných.  K rozhodnutí o  neveřejném hlasování je oprávněn řídící orgán schůze.

d)  Navrhovaný člen orgánu musí s kandidaturou souhlasit. Souhlas s kandidaturou může být ústní nebo písemný.

 

4. Volba do orgánů spolku probíhá na základě kandidátní listiny. Návrh kandidátní listiny  předkládá valné hromadě představenstvo. Doplňování  kandidátní listiny probíhá na  základě návrhů členů spolku na valné hromadě. Takto navržený člen musí být na VH přítomen nebo musí jeho navrhovatel předložit písemné prohlášení navrhovaného, že s návrhem na funkci souhlasí. Návrhy je možné předkládat až do uzavření kandidátní listiny předsedou VH na které se volba koná. 

 

5. O každém kandidátu se hlasuje samostatně pro zvolení je třeba nadpoloviční většina přítomných. Po zvolení potřebného počtu členů orgánů se dále nepokračuje. 

 

6. Není li zvolen potřebný počet členů pak se otevírá znovu kandidátní listina pro další návrhy a do dalšího kola  postupují i kandidáti s největším  počtem hlasů v prvním kole v počtu, který chybí dovolit do orgánu. 

 

7. Členové orgánů  jsou   povinni  vykonávat  přijaté  funkce  svědomitě a  plnit úkoly s  největší péčí. Pokud  při výkonu  své  funkce  způsobí  spolku  škodu,  odpovídají  za ni dle  platných předpisů. 

 

XI.

Valná hromada

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, kde členové uplatňují své právo řídit záležitosti spolku a kontrolovat jeho činnost. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně. Kontrolní a revizní komise může valnou hromadu svolat ze svého podnětu anebo požádá-li o svolání písemně jedna třetina členů spolku a na tuto žádost ji nesvolá představenstvo. Pokud by nesvolala valnou hromadu do 30-ti dnů ani  kontrolní a revizní komise, může ten, kdo podnět ke svolání podal, svolat valnou hromadu sám.

 

2. Ten kdo valnou hromadu svolal, ji může také odvolat nebo odložit. Pokud je odvolána nebo odložena ve lhůtě menší než sedm dnů, pak spolek nahradí členům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady.  

 

3. Není-li VH usnášeníschopná ani 30 min. po termínu začátku jejího zasedání může představenstvo nebo ten, kdo původní zasedání svolával, svolat novou valnou hromadu pozvánkou ve lhůtě 15-ti dnů od předchozího zasedání náhradní zasedání VH. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání a toto zasedání se musí konat nejpozději do  6-ti týdnů od data předchozího zasedání.

 

4. Jednání   valné hromady zahajuje pověřený člen představenstva nebo jiný svolavatel.  Podává  zprávu  o  počtu  přítomných  členů  a zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se usnášet.

 

5. Na začátku zasedání zvolí VH z přítomných členů předsedajícího, který řídí další jednání, uděluje a odnímá slovo jednotlivým členům  a činí další  úkony potřebné k zajištění   jednání. Dále valná hromada zvolí zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

 

6. Valná hromada může pro zajištění svého průběhu ustanovit i další pomocné orgány, jako např. návrhovou komisi a pod. Volba  pracovních orgánů  probíhá aklamací

 

7. Představenstvo nebo ten, kdo zasedání valné hromady svolával, zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30-ti dnů od jeho skončení. Ze zápisu musím být zřejmé, kdo VH svolal, kdy a kde se konala, kdo ji zahájil a kdo jí předsedal, a jaká usnesení přijala, včetně činovníků, které případně zvolila. Zápis z jednání valné hromady podepisují předsedající a zapisovatel a jeho správnost potvrzuje ověřovatel.

 

8. VH rozhoduje o  zásadních a závažných  otázkách zařazených na program jednání. O otázkách  nezařazených na pořad jednání  je  možno  rozhodovat   pouze při účasti nadpoloviční většiny všech členů a pro  usnesení musí rovněž hlasovat nadpoloviční většina ze všech členů.

 

9. Valné hromadě přísluší, kromě oprávnění uvedených jinde v těchto stanovách,  zejména

       -  schvalování změn  stanov  

 -  volba členů představenstva a kontrolní a revizní komise

 -  rozhodování o výši členských příspěvků

             -  schvalování  ročních  finančních rozpočtů a účetních závěrek

             -  rozhodovat  o použití rezervního  fondu a schvalovat  jeho   vyúčtování,

 -  projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti spolku a zprávy KRK o jejich         činnosti a po jejich   hodnocení   přijímat  opatření   k  odstranění  zjištěných     nedostatků         nebo ke zlepšení činnosti

 -  rozhodovat   o   stížnostech   na   činnost  a  proti  rozhodnutím jiných orgánů spolku

 -  jmenování likvidátora při zrušení s likvidací

 

10. VH si může   předem  vyhradit  k  projednávání  a rozhodování jakoukoliv jinou záležitost, která by      jinak spadala do kompetence jiného orgánu spolku, pokud zákon v konkrétním případě takovýto postup nevylučuje

 

XII.

Představenstvo spolku

 

1. Představenstvo spolku: 

a)  je výkonným  orgánem   spolku   

b)  zajišťuje správu spolku  a veškerou jeho agendu spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které zákon a tyto stanovy nesvěřují do pravomoci jiných orgánů nebo které si k rozhodování nevyhradila VH, zejména pak:

· vede evidenci členů spolku

· zajišťuje řádné  vedení  účetnictví  spolku  a  dbá  na  finanční  disciplínu

· zajišťuje řádnou evidenci majetku spolku a řádnou péči o něj

· zajišťuje sestavení a podávání příslušných  výkazů

· zajišťuje sestavení  roční uzávěrky spolu s výroční zprávou a  předkládá je ke schválení  VH s návrhem na případná opatření 

· sestavuje  zprávy   o  činnosti  a   stavu  spolku a předkládá je VH jednou ročně

· přijímá a  provádí opatření  k odstranění  zjištěných  nedostatků podle návrhů KRK

· rozhoduje o přijímání nových členů 

· připravuje a zajišťuje jednání  valné hromady

 

2. Představenstvo spolku má 5 členů, z nichž si volí svého předsedu, místopředsedu a pokladníka.

 

3. Představenstvo je rovněž statutárním orgánem spolku, jedná jeho jménem navenek. Úkony  jménem  spolku činí předseda nebo eventuálně místopředseda a spolu s ním vždy jeden další člen  představenstva, nebo na základě písemného zmocnění sám jeden člen představenstva.

 

4. Schůze představenstva svolává a řídí jeho předseda/eventuálně místopředseda/ dle potřeby, obvykle   jednou za měsíc. O konání schůze informuje předsedu KRK, který má právo účasti na schůzích představenstva. Schůzí se zúčastňují  i  další osoby přizvané s  ohledem na program  jednání. O jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisují dva členové představenstva.

 

XIII.

Kontrolní a revizní komise.

 

1. Kontrolní a revizní  komise (KRK) je kontrolní orgán spolku a provádí pravidelné a  namátkové kontroly hospodářské a správní činnosti spolku včetně kontroly nasmlouvaných činností z hlediska kvality, ceny, včasnosti a pod.

 

2. Má tři členy, z nichž si volí svého předsedu a místopředsedu.

 

3. Schůze KRK svolává a  řídí jeho předseda dle potřeby, obvykle jednou  za  čtvrtletí.Jednání  se  zúčastňují  i další osoby přizvané s ohledem na program jednání. O jednání a přijatých      usneseních se  pořizuje zápis, který  podepisují dva členové KRK.

 

4. Předseda  KRK  podává zprávy  o činnosti KRK   valné hromadě,   která  je  musí  projednat    a  přijmout  k  nim   usnesení.  O  zjištěných  nedostatcích  informuje podle  povahy představenstvo nebo valnou hromadu a je oprávněn   požadovat zjednání nápravy.

 

5. V souvislosti s prováděním kontroly mají  členové KRK přístup   ke  všem dokladům  spolku a  předseda KRK má  právo účasti  na  jednáních představenstva a proto musí být o jejich konání informován

 

6. Kontrolu  hospodaření   zásadně      neprovádí  nikdo  jiný  než  KRK. Při souhlasném názoru dvou  členů KRK může v  odůvodněných a složitých případech provést kontrolu kontrolní a revizní komisí pověřený  subjekt mimo spolek.

 

7. Povinná prověrka se dotýká  roční uzávěrky a součástí jejího projednávání na valné hromadě musí být stanovisko KRK

 

8. Kontrola ostatních  činností spolku  se provádí  průběžně a snahou je, aby  jedenkrát ročně  byla zkontrolována každá  oblast činnosti spolku.

 

9. Členové  KRK nesmí  být členy představenstva a člen představenstva nesmí být členem KRK.

 

10. Členové KRK jsou povinni i po skončení své funkce dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se na základě této funkce seznámili. Tuto povinnost nemají ve vztahu k ostatním orgánům spolku   a  rovněž  se  nevztahuje  na  případy  zákonné  povinnosti  poskytnout takové  informace podle obecně  platných právních předpisů jiným orgánům.

 

11. Při  souhlasném názoru  většiny členů KRK na  důvodnost tohoto   kroku  má KRK   oprávnění  svolat mimořádnou schůzi valné hromady, pokud  tak na základě jejich požadavku  neučiní představenstvo. Rovněž tak svolá KRK valnou hromadu, pokud tak neučiní představenstvo, podle ustanovení článku XI. odst.1.

 

XIV.

Záznamy o jednání a archivace

 

1. O průběhu jednání orgánů  spolku se pořizuje zápis, který musí obsahovat alespoň datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen spolku má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

 

2. Představenstvo spolku je povinno archivovat písemnosti, zápisy a listiny spolku nejméně po dobu 5-ti let, nestanoví li zákon lhůtu delší. 

 

XV.

Hospodaření spolku

 

1. Spolek hospodaří  dle vlastního plánu a v  zásadě na principu vyrovnaného  rozpočtu.  Spolek musí  docilovat  příjmy v takové výši, aby z nich mohl hradit výdaje i příděly účelovým fondům, pokud jsou zřízeny.

 

2. Prostředky pro svoji činnost získává spolek zejména z příspěvků od členů a z vedlejší hospodářské činnosti.

 

3. Spolek  vytváří    rezervní  fond  a  provozní fond. 

 

4. Rezervní fond je určen  k překonání momentálního nedostatku prostředků při zajištění financování nákladů na činnost spolku.. Vytváří se od druhého roku činnosti spolku a  v průběhu následujících čtyř let, pokud hospodářská situace spolku neumožní jeho vytvoření dříve, až do celkové výše daného provozními náklady spolku v prvním roce.. Dispozice  s prostředky  v tomto  fondu a jeho  event.   doplňování  jsou  v  kompetenci představenstva.

5. Provozní  fond  slouží k financování akcí prováděných a organizovaných spolkem v souladu s jeho účelem.  Jeho součástí jsou všechny prostředky spolku s výjimkou rezervního fondu. S prostředky v tomto fondu smí nakládat vždy současně pokladník a určený člen představenstva.

 

XVI.

Zrušení a zánik spolku

 

1. Spolek zaniká ke dni  výmazu z veřejného rejstříku.

 

2. Zániku  spolku předchází  jeho  zrušení  s likvidací  nebo bez likvidace.

 

3. Spolek  se zrušuje  :

· rozhodnutím soudu z důvodů uvedených v § 268 obč. zákoníku

· rozhodnutím členů spolku. O zrušení  spolku lze rozhodnout  pouze  na základě souhlasného   rozhodnutí více než třech čtvrtin  členů  spolku  učiněného   písemně. Dnem  zrušení spolku je, pokud  v rozhodnutí není  uvedeno  jinak,  den  připojení  podpisu  posledního z členů spolku.

· rozhodnutím  příslušného  orgánu  spolku  o  sloučení    nebo  o    přeměně  spolku  na jinou právní formu, přičemž rozdělení spolku je vyloučeno.

 

4. Dojde li ke zrušení spolku bez právního nástupce na základě rozhodnutí jeho členů nebo na základě rozhodnutí soudu, tak  jde o zrušení s likvidací a valná hromada musí neprodleně jmenovat likvidátora spolku.   

 

5. Při zániku spolku s  likvidací je případný likvidační zůstatek rozdělen  mezi  členy  spolku vůči nimž nemá spolek pohledávku ke dni svého zrušení stejným dílem.                               

 

6. Při  sloučení nebo přeměně  spolku zaniká spolek bez  likvidace a jmění, práva  a povinnosti přecházejí  na právního nástupce.

 

XVII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Do doby konání ustavující valné hromady a ustavení řádných orgánů spolku vykonává veškerou působnost valné hromady představenstva spolku přípravný výbor ve složení: 

 

Fučík Jiří, nar. 19.12.1974, bytem Před oborou 55, Praha 10 , Chejnová Helena, nar. 26.7.1974, bytem Ke Královicům 68, Praha 10, Václav Chejn, nar. 15.11.1970, bytem Ke Královicům 68, Praha 10, Krejčíková Jitka,  nar. 16.5.1978, bytem Pod Jankovem 72, Praha 10 , Machač Jan, nar. 1.10.1975, bytem Před oborou 55, Praha 10 , Plášková Pavlína, nar. 25.3.1978, bytem Pod přehradou 13, Praha 10, Pokora Jaroslav, nar. 30.6.1970, bytem Před oborou 52, Praha 10, Schwarzmayer Martin, nar. 23.5.1972, bytem Pod Markétou 75, Praha 10 , Škvrnová Pavlína, nar. 4.7.1971, bytem Pod Markétou 7, Praha 10 , Vagenknechtová Hana, nar. 31.12.1976, bytem Kaplická 843, Praha 4, Vávrová Jana, nar. 12.7.1976, bytem Pod Markétou 44, Praha 10, Vávrová Jitka, 10.11.1946, bytem Pod Markétou 79, Praha 10 .

 

2. Ustavující valná hromada  zároveň schválila úkony přípravného výboru  učiněné v souvislosti se založením spolku před ustavující valnou hromadou.

 

3. Tyto stanovy  Spolku občanů  Hájku byly schváleny ustavující valnou hromadou spolku  na schůzi konanou dne 18.11.2014 s platností a účinnosti dnem  vzniku spolku, tj. dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku.

 

4. Měnit nebo doplňovat tyto Stanovy po zápisu spolku do rejstříku spolků lze jen způsobem v nich uvedených v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

5. Pro  záležitosti těmito Stanovami neřešené  jsou závazné platné obecně závazné předpisy.